1398/1/14 چهارشنبه

شرح وظایف
شرح وظایف واحد امور کتابخانه ها

• نظارت بر عملکرد کتابخانه ها
•  اصلاح - بررسی درجه بندی
• گزارش - بازدید
• مشاوره فنی
• بررسی کیفیت اجرای دستورالعمل ها
• بررسی وضعیت کتابخانه های مستعد مشارکتی شدن
• نظارت بر خدمات فنی کتابخانه ها
• ارتقاء دانش نیروی انسانی
• خدمات عمومی
• مدیریت فضاهای کتابخانه
• نظارت بر کیفیت اجرای خدمات
• شاداب سازی
• بررسی امکان ارتقاء شاخص ها
• برنامه های مناسبتی
• همایش هفته کتاب
• کنترل ساعات فعالیت کتابخانه ها
• اطلاع از ساعات فعالیت
• اطلاع از حضور کتابداران
• ارتباط با نهاد
• شرکت در نظر سنجی ها
• پاسخ مکاتبات
• شرکت در سمینارها
• اعلام وضعیت فعالیت کتابخانه ها
• ارتباط با مدیرکل
• برگزاری جلسات
• هماهنگی جهت بازدید
• مدیریت نیروی انسانی
• ساماندهی تجهیزات
• فناوری اطلاعات در کتابخانه ها
• تسلط بر نرم افزارهای مرتبط
• نظارت بر استفاده درست از امکانات
• اطلاع از توان علمی رایانه ای کتابداران

 [PageVisit]