1398/1/14 چهارشنبه

شرح وظایف
شرح وظایف واحد دبیرخانه


1- دریافت و ارسال مکاتبات درون سازمانی :
بررسی و ثبت نامه های صادره > ایجاد تصویر نامه  >  پیوست تصویر به نامه > بررسی  و ارجاع به عناوین
رصد صفحه دریافت نامه ها >  بررسی و ثبت نامه های دریافتی >   ارجاع  به مدیرکل 

2- دریافت و ارسال مکاتبات از طریق شبکه دولت :

3- بررسی و ثبت نامه های صادره :
  ایجاد تصویر نامه  >  پیوست تصویر به نامه >  انتقال تصویر نامه  به سیستم شبکه دولت و ارجاع به عناوین
رصد پوشه نامه های وارده >   دریافت نامه ها >   بررسی و ثبت نامه های دریافتی >   انتقال تصویر نامه به  سیستم اتوماسیون اداری و ارجاع  به مدیرکل

4- رصد سامانه سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)

5- دریافت بسته های پستی ، بررسی و ارجاع به واحدهای ذیربط .

6- بایگانی اسناد و مدارک .
بررسی و تفکیک اسناد و مدارک کاغذی  >   بایگانی اسناد در پرونده های مربوطه

7- آموزش اتوماسیون اداری به برخی همکاران .

8- بررسی سوابق مکاتبات در صورت نیاز .

9- پاسخگویی به مراجعان حضوری .

 [PageVisit]