1398/1/14 چهارشنبه

شرح وظایف
شرح وظایف واحد امور مالی

1. انجام امور مربوط به تملک دارایی و بودجه استانی
2. تایید خرید درخواست کالا به شهرستانها و کارپردازی استان پس از بررسی و کنترل موجودی
3. کلیه امور مالی مربوط به پرسنل اعم از پرداخت حقوق و پاداش، مابه التفاوت، اضافه کار، ماموریت و ...
4. ثبت، کنترل و نظارت بر سندهای مالی شهرستانها و استان و بایگانی آنها
5. تسویه تنخواه پرداخت شده از سوی مسئول امورمالی با کارپرداز و سرپرست شهرستان

 [PageVisit]