1398/1/14 چهارشنبه

بخشنامه
ضوابط احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص چگونگی پذیرش مدارک تحصیلی

با سلام و احترام

با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص چگونگی پذیرش مدارک تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی)کارکنان که در حین خدمت اخذ می نمایند،شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 15/4/95 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

1- آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی  ارائه شده در بدو استخدام کارمندان "تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر"با رعایت شرایط زیر قابل احتساب می باشد:

الف-رشته و مقطع تحصیلی بالاتر می بایست با شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمندمطابقت داشته باشد.

ب: در صورت نیاز نهاد به پذیرش بیش از یک مقطع تحصیلی، شغل پیشنهادی و دلایل توجیحی و رشته های دارای شرایط احراز آن شغل بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل در کمیته طبقه بندی مدیریت خدمات کشوری مطرح و تصمیم گیری شود.

2- در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشغول به تحصیل بوده اند و یا در رشته های تحصیلی غیر مرتبط ادامه تحصیل داده اند تا انتهای سال 1394 (با احتساب مدارک و رشته های غیر مرتبط آنان)موافقت و پس از تاریخ 1/1/95 هیچ تکلیفی از نظر قانونی در این خصوص بر عهده نهاد نمی باشد.


 [PageVisit]