1398/1/14 چهارشنبه

بخشنامه
بخشنامه ساعت کار کتابخانه های عمومی کشور در شش ماهه اول سال 1398


مدیران کل محترم کتابخانه‌های عمومی استانها

پیرو بخشنامه 7041/21/ک/ن مورخ 1397/1/15 در خصوص اعلام ساعت کاری کتابخانه‌ها ، نظر به تغییر فصل و نزدیک شدن زمان برگزاری آزمونهای سراسری، بدینوسیله ساعت کار کتابخانه ها در6 ماهه اول سال جاری(از تاریخ 98/1/17) به شرح ذیل اعلام می گردد .
1-ساعت کاری نوبت اول : 8 لغایت 14:30 (پنجشنبه ها : 8 لغایت 13:30)
2-ساعت کاری نوبت دوم: 13:30 لغایت 20
3-ساعت کار نوبت دوم کتابخانه های عمومی با نظر استان مشروط به تامین نیروی انسانی مرد قابل افزایش است .
4-با توجه به پیش رو بودن موسم آزمونهای سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ،در صورت درخواست اعضاء جهت افزایش ساعت کار کتابخانه برای ساعت بعد از 21 مراتب را جهت طرح در کمیته ساعت کاری به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی اعلام نمایید .
5-با توجه به تفاوت افق ، مدیران کل مجازند مشروط به رعایت سقف ساعت کاری موضوع بند های 1و2 این دستورالعمل ،حداکثر به میزان 30 دقیقه شروع یا خاتمه ساعات کاری اعلام شده را تغییر اما در هر صورت میزان ساعات کار باید ثابت بماند . (شروع ساعت کار نوبت صبح قابل تغییر نمی باشد )
6- لازم به ذکر است فعالیت کتابداران در نوبت صبح روزهای پنجشنبه به صورت گردشی می‌باشد و در مورد کتابخانه های تک کتابدار به ازای حضور در روزهای پنجشنبه غیر موظف ،اضافه کار پرداخت گردد .

 [PageVisit]