1398/1/14 چهارشنبه

تماس با ما
ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی

مهدی ثامنی
مدیرکل
33676688   -    داخلی 11

.
.

روح الله پورمسیبی
معاون اداری و مالی
33679516      داخلی 31
 

 
حمید شعاعی
رئیس اداره امور مالی
33679519        داخلی 24

.
.
علی اکبر احمدی
مسئول حراست
33676632      داخلی 18
امیر فردوسی پور
جمعدار و امین اموال
داخلی 21
محمود عزیزآبادی
کارشناس مسئول مالی
33679517       داخلی 13

.
.
حمیدرضا یارمحمدی
کارشناس مسئول امور اداری
33679517       داخلی 28
سعید صحتی
رئیس اداره امور کتابخانه ها و کتابخوانی
33685708       داخلی 17
محسن حیدری
کارشناس آمار و پژوهش
33679519      داخلی 32

.
.
سعید براتی
 کارشناس مسئول روابط عمومی
33661853     داخلی 34
 میثم نوروزی
مسئول امور عمومی و انباردار
33679519     داخلی 19
علی عزیزآبادی
کارشناس مسئول امور عمرانی
33679519     داخلی 33
.
.

هادی سروش
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
33676630     داخلی 23

معصومه خاکی
کارشناس تامین منابع
33687600     داخلی 29
پریسا سیاهتیری
رئیس اداره امور همکاری ها
33679519     داخلی 15

.
.
رضا توکلی
کارشناس امور فرهنگی
33679519     داخلی 14
 زهرا کربلایی حسنی
سرپرست کارشناس انجمن ها
داخلی 30
هادی رضایی
  حسابدار و بایگان اسناد
داخلی 21

مهدیه علی نقی پور
 مسئول دبیرخانه و ماشین نویس
33679518     داخلی 25

 [PageVisit]