متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار ادارات شهرستان1399/2/31 چهارشنبه بازدید مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از کتابخانه‌های عمومی کمیجان در راستای بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی در نخستین فاز بازگشایی کتابخانه‌ها، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از کتابخانه‌های عمومی کمیجان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، در راستای بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی در نخستین فاز بازگشایی کتابخانه‌ها، مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه‌های عمومی شهرستان کمیجان بازدید کرد
ثامنی با حضور در کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی شهر کمیجان از نزدیک در جریان پروژه شاداب سازی و تعمیرات اساسی این کتابخانه‌ عمومی قرار گرفت و دستوراتی جهت تسریع در امورات این کتابخانه صادر کرد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی همچنین به همراه علی اکبر مرادی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کمیجان، از کتابخانه‌ عمومی شادروان محمودی شهر میلاجرد و کتابخانه‌ عمومی شهدای روستای اسفندان بازدید کرد و ضمن گفتگو با مسئولین کتابخانه‌ها، در خصوص رفع مشکلات و کتابخانه‌های عمومی تصمیماتی را اتخاذ نمود.
مهدی ثامنی در این ماموریت یکروزه از کتابخانه عمومی کربلایی کاظم ساروقی شهر ساروق از توابع شهرستان اراک نیز بازدید کرد و طی نشست صمیمی با گلشن زاده، کتابدار این کتابخانه، در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.
بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی و رعایت پروتکل‌های مورد تایید وزرات بهداشت و درمان در خصوص بازگشایی کتابخانه‌ها بعد از کاهش شیوع ویروس کرونا، بررسی وضعیت عمرانی، شاداب سازی و آمادگی کتابداران برای ارائه خدمات از جمله موارد بازدید از کتابخانه ها بود.

 [PageVisit]