متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار ادارات شهرستان


1398/12/15 پنجشنبه ضدعفونی کتابخانه های عمومی خمین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، فرایند ضدعفونی کتابخانه های عمومی شهرستان خمین در حال انجام است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، فرایند ضدعفونی کتابخانه های عمومی شهرستان خمین در حال انجام است.

 [PageVisit]