متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار ادارات شهرستان1398/12/15 پنجشنبه ضدعفونی کتابخانه های عمومی دلیجان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، فرایند ضدعفونی کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان در حال انجام است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، فرایند ضدعفونی کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان در حال انجام است.

 [PageVisit]