متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار ادارات شهرستان

1398/12/12 دوشنبه ضدعفونی کتابخانه عمومی تفرش برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، فرایند ضدعفونی کتابخانه عمومی پروفسور حسابی شهر تفرش انجام شد.
منبع: tafresh
 [PageVisit]