اخبار ادارات شهرستان

1398/12/12 دوشنبه ضدعفونی کتابخانه عمومی تفرش برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، فرایند ضدعفونی کتابخانه عمومی پروفسور حسابی شهر تفرش انجام شد.
 [PageVisit]