فهرست

خبر

درباره ما نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی
استان مرکزی در حال حاضر دارای 73 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 28 هزار و  نهصد متر مربع است.
 
کتابخانه های نهادی
تعداد کتابخانه ها 73
متراژ زیربنا (متر مربع) 28900


از مجموع
73 باب کتابخانه؛ 52 کتابخانه شهری، 21 کتابخانه در روستاها فعالیت می کنند.

 
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 52 21 0 73


کتابخانه‌های نهادی استان با مجموعه منابعی بیش از 1 میلیون و 157  هزار نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به بیش از 23 هزار و هشتصد و هشتاد نفر عضو فعال، در نه ماهه اول سال 99 حدود دویست و هفده هزار و هشتصد و شصت و دو نسخه کتاب امانت داده است.

تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در نه ماهه اول سال 1399
1157740 23880 217862


نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی تا پایان مهر 1400 در مجموع 171 نفر می باشد که شامل 122 نفر کتابدار و 49 نیروی ستادی و خدمات است.
 
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
171 49 122