فهرست

خبر

ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی
روح الله پورمسیبی
معاون اداری و مالی

33679516      داخلی 31 
  علی گودرزی زاده
سرپرست

33676688   -    داخلی 11
 
حمید شعاعی
رئیس اداره امور مالی

32761223
  حمیدرضا یارمحمدی
کارشناس مسئول امور اداری

33679517       داخلی 28
 
محمود عزیزآبادی
کارشناس مسئول مالی

32761043
  علی اکبر احمدی
مسئول حراست

33676632      داخلی 18
 
معصومه خاکی
رئیس اداره امور کتابخانه ها و کتابخوانی

داخلی 29
  پریسا سیاهتیری
رئیس اداره امور همکاری ها

داخلی 15
 
میثم نوروزی
مسئول امور عمومی و انباردار

33661853   داخلی 19
  علی عزیزآبادی
کارشناس مسئول امور عمرانی

33661853   داخلی 33
 
هادی سروش
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

33676630     داخلی 23
  سعید براتی
 کارشناس مسئول روابط عمومی

داخلی 34
 
امیر فردوسی پور
جمعدار و امین اموال

32786764
  عباس انصاری
مسئول کارپردازی

32786764
 
اعظم آقابابایی
کارشناس تامین منابع

داخلی 16
  زهرا کربلایی حسنی
کارشناس انجمن ها

داخلی 30
 
علی حبیبی پور
کارشناس امور فرهنگی

داخلی 14
  محسن خسروی
سرپرست کارشناس توسعه کتابخانه ها

داخلی 17
 
مهدیه علی نقی پور
 مسئول دبیرخانه و ماشین نویس

33679518     داخلی 25
  کارشناس آمار و پژوهش  
هادی رضایی
حسابدار و بایگان اسناد
  محمد سعیدی فر
کتابدار بخش نسخ خطی

داخلی 22