فهرست

خبر

ارتباط با سرپرست کتابخانه های عمومی استان مرکزی

علی گودرزی زاده
سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی 

تلفن دفتر: 33676688