فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جمع خوانی کتاب «جرأت ورزی» در کتابخانه سلمان ساوجی شهر ساوه

جلسه جمع خوانی کتاب « جرأت ورزی» با موضوع روانشناسی و ایجاد قاطعیت در ارتباط با افراد؛ در کتابخانه سلمان ساوجی شهر ساوه برگزار شد.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ