فهرست

اخبار شهرستان‌ها

اجرای مسابقه «هر قدم یک پیام» در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه

به مناسبت دهه فجر، مسابقه «هر قدم یک پیام» با هدف آشنایی اعضای کودک و نوجوان با مفهوم انقلاب در کتابخانه شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.
سعیده رونقی، کتابدار کتابخانه شهید هاشمی نژاد در خصوص این مسابقه گفت: این بازی به صورت گروهی و چندمرحله ای است و هر مرحله دارای پیام و مفهوم است. در ایـن بـازی بچه هـا در هـر مرحلـه بـا یکی از اهـداف و آرمانهای امام و انقـلاب به خوبی آشـنا میشوند و مفاهیـم متعالـی تربیتی را یـاد میگیرند. 
رونقی افزود: در ابتــدا کتابدار، روایتــی مختصــر از انقــاب اسـلـامی و امام خمینــی را بــا توجــه بــه تــوان درک مخاطــب ارائــه داد و در ادامه مسابقه اجرا شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ