فهرست

شهرستان كميجان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان در سالن جلسات فخرالدین عراقی فرمانداری برگزار شد.

10 /6/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد

با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد.

11 /4/ 1400
مشاهده