فهرست

شهرستان ساوه

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش نوبران برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش نوبران برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش نوبران شهرستان ساوه در محل کتابخانه شهید نظر فخاری برگزار شد.

3 /5/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساوه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساوه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساوه در سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

17 /4/ 1400
مشاهده