فهرست

شهرستان زرنديه

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

30 /4/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی برگزار شد.

25 /4/ 1400
مشاهده