فهرست

شهرستان خمين

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خمین برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خمین برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خمین در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

17 /6/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خمین برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خمین برگزار شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خمین با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی برگزار شد.

10 /4/ 1400
مشاهده