نمایشگاه نقاشی جشنواره رضوی در کتابخانه عمومی الغدیر راونج در کتابخانه الغدیر راونج، نمایشگاهی از نقاشی های کودکانی که در جشنواره رضوی شرکت کرده بودند، برپا شد.
 [PageVisit]