فعالیت های کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه در هفته پایانی خرداد همزمان با هفته پایانی خرداد ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.
منبع: ساوه
 [PageVisit]