شرح وظایف
شرح وظایف واحد حراست


1. تکمیل تعرفه و پرونده حراستی پرسنل
2. پیگیری در خصوص صدور و تحویل و تعویض کارت های شناسایی پرسنلی
3. رسیدگی به گزارشات واصله و انعکاس اخبار بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان حراست کل کشور
4. توجیه و در موارد لزوم تذکر به همکاران خاطی در چارچوب ضوابط و مقررات
5. نظارت بر امور جاری و رصد اخبار و رویدادهای محیطی در چارچوب ضوابط
6. پیگیری و اقدامات در خصوص تجهیز اماکن تحت پوشش به دوربین مداربسته، سیستم ضد سرقت، حفاظ مناسب و ...
7. رسیدگی و پاسخگویی به مکاتبات اداری و موارد مربوطه و ارجاع شده
8. همکاری لازم با کلیه واحدهای اداره کل بر اساس شرح وظایف تعیین شده
9. پاسخگویی و اقدام در ارتباط با موارد ارجاع شده از طرف مراجع ذیصلاح و ذیربط
10. توجیه و برگزاری دوره های آموزشی مانند اطفاء حریق و ...
11. نظارت بر برگزاری مناقصات و شناسایی گلوگاه ها
12. مشاوره دادن به مدیرکل و پیگیری امور محوله
13. حفظ اسناد و مکاتبات محرمانه بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه
14. اقدامات حفاظتی و حراستی در حوزه های مربوطه و در رابطه با حفاظت فیزیکی، حفاظت پرسنلی، حفاظت اسناد و حراست IT

 [PageVisit]