دستورالعمل
دستور العمل همکاری و پذیرش کارورز(دانشجویان رشته کتابداری) به پیوست نامه شماره 4484/21/ک/ن مورخ 04/02/1395 نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مبنی بر ابلاغ دستورالعمل بکارگیری کارورز( دانشجویان رشته کتابداری) ارسال می‌گردد

رؤسای محترم ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های تابعه
سلام علیکم
     با احترام؛ به پیوست نامه شماره 4484/21/ک/ن مورخ 04/02/1395 نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مبنی بر ابلاغ دستورالعمل بکارگیری کارورز( دانشجویان رشته کتابداری) ارسال می‌گردد. مقتضی است در صورت معرفی کارورز توسط دانشگاه، ضمن رعایت مفاد مندرج در دستورالعمل با دانشجویان معرفی شده همکاری نموده و رونوشت مکاتبات صورت گرفته را به واحدهای اداری، حراست و امور کتابخانه‌های این اداره کل ارسال نمایید.
*نکته: مراحل پذیرش و نحوه بکارگیری نیروی کارورز، مدارک لازم و ایضاً فرم‌های مربوطه در نامه دستورالعمل پیوست موجود است. 

فايلها
ابلاغ دستورالعمل همكاري با كارورز در نهاد.pdf 106.251 KB
كارورز.pdf 2.08 MB
 [PageVisit]