اخبار کتابخانه های روستایی
1398/10/7 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای علیشار در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
آموزش نقاشی و قصه گویی برای کودکان در کتابخانه شهدای علیشار
با حضور کودکان روستای علیشار شهرستان زرندیه، برنامه آموزش نقاشی و قصه گویی در کتابخانه عمومی شهدای علیشار برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]