اخبار کتابخانه های شهری
1398/7/13 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی خنجین در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «مولوی» در کتابخانه شهید هاشمی شهر خنجین
با حضور جمعی از دختران شهر خنجین، برنامه جمع خوانی کتاب «مولوی» نوشته زینب یزدانی در کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی برگزار شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]