اخبار ادارات شهرستان
1398/8/25 شنبه تقدیر شهروند ساوجی از کتابداران کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه یکی از اعضای فعال کتابخانه شهید هاشمی نژاد شهر ساوه با اهدای تاج گل از کتابداران این کتابخانه تقدیر کرد.

تقدیر شهروند ساوجی از کتابداران کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه
همزمان با هفته کتاب، یکی از اعضای فعال کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه با اهدای تاج گل از کتابداران این کتابخانه تقدیر کرد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]