اخبار ادارات شهرستان1398/8/26 يكشنبه بازدید فرماندار شهرستان فراهان از کتابخانه ولایت سرپرست فرمانداری شهرستان فراهان و جمعی از کارشناسان فرمانداری از کتابخانه ولایت شهر فرمهین بازدید کردند.

به مناسبت هفته کتاب، حسن خزائی پور سرپرست فرمانداری شهرستان فراهان، مجید تلخابی بخشدار مرکزی و جمعی از کارشناسان فرمانداری از کتابخانه عمومی ولایت شهر فرمهین بازدید کردند.

منبع: فراهان
 [PageVisit]