اخبار ادارات شهرستان1398/6/9 شنبه بازدید فرماندار شهرستان خمین از کتابخانه شهید بهشتی فرماندار شهرستان خمین به همراه معاونین خود از کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین بازدید کرد.

احمد طهرانی فر، فرماندار شهرستان خمین به همراه معاونین خود از کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین بازدید کرد.
در این بازدید فرماندار خمین با مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی شهرستان از نزدیک آشنا شد و با مجتبی حیدری، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمین به بحث و تبادل نظر پرداخت.

منبع: خمین
 [PageVisit]