فهرست

شهرستان زرنديه


جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی  شهرستان زرندیه درسال 1401 با حضور حیدری، معاون سیاسی فرمانداری شهرستان و دیگر اعضای انجمن درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه پیرامون شرایط انتقال کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر مامونیه به مکانی مناسب در شهر مامونیه بحث و تبادل و نظر شد.
منبع: zarandie