فهرست

انتصاب

نهاد کتابخانه ها

انتصاب کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی

خانم اعظم آقابابايي به سمت كارشناس تأمين منابع اداره كل کتابخانه های عمومی استان مرکزی منصوب شد

سركار خانم اعظم آقابابايي 
با سلام،                          

با توجه به نامه شماره 25462 مورخ 99/07/06 معاونت توسعه كتابخانه ها و ترويج كتابخواني، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 99/07/06 به پست سازماني 15-0-28 تحت عنوان كارشناس تامين منابع استان مركزي، منصوب مي گرديد.